Sleep cool

'voor koel slapen en een “coole” slaapkamer'

Betaalmogelijkheden

SleepCool biedt u de volgende mogelijkheden :

 • Betalen met Ideal. U kunt dan rechtstreeks van uw rekening het bedrag op een veilige manier online overmaken. Voordeel van deze methode is dat wij direct op de hoogte zijn dat er door u betaald is en de artikelen kunnen bestellen of verzenden.
 • Mr. Cash, voor onze Belgische klanten. Vergelijkbaar met Ideal.
 • Betalen per overschrijving. Door het bedrag over te maken op onze bankrekening ten name van In Sole Locare B.V. te Heiloo; IBAN: NL15INGB0005185079. De BIC code van de bank is: INGBNL2A. Wij bestellen of verzenden het artikel (de artikelen) zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven. Dat kan heel snel zijn nadat u uw bank opdracht heeft gegeven (indien u ook bankiert bij ING, de voormalige Postbank), maar ook vrij lang duren, afhankelijk van hoe snel uw bank de opdracht uitvoert en het geld doorstuurt naar onze bankrekening.
 • Betalen met creditcard kan ook. Deze methode kost extraWij ontvangen uw betaling via PayPal waar u dan wel een eigen PayPal account moet hebben. Dat kunt u direct aanmaken. Deze methode kost extra.
 • Betalen middels Rembours. In dit geval betaalt u bij aflevering van het pakket aan de bezorger. Deze methode kost € 14,00 extra.
 • U kunt ook met de VVV giftcard betalen. 
 • U kunt ook kiezen voor de mogelijkheid achteraf te betalen via Billink. Dan gelden de volgende regels:

  “De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens dieSleepcool in
  het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar
  dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd
  (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
  a) risicoanalyses
  b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of
  onregelmatigheden”
  Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
  “Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden
  voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde
  van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die
  de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door
  of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen
  onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en
  toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van
  aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het
  verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De
  gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige
  betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is
  Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks
  wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als
  hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is
  bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond
  van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van
  zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en
  aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd
  het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de
  klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag
  te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van
  de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en
  75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan
  een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met
  betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de
  derde aan wie de vordering is overgedragen.”